Laadukkaat web-hotellipalvelut

Laadukkaat web-hotellipalvelut

Käyttöehdot
1. Yleistä
1.1 Sopijapuolet
SJR Host (myöhemmin "Palveluntarjoaja") tarjoaa Blogi.fi-palvelua (myöhemmin "Palvelu") käyttäjilleen (myöhemmin "Asiakas") näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti.

1.2 Sopimuksen syntyminen
Palvelun rekisteröitymistä edellyttävien osien osalta sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot.

1.3 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus
Asiakkaan Palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan- ja totuudenmukaisia. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.
2. Tunnistautuminen
2.1 Palveluun tunnistautuminen
Palvelun käyttäminen Asiakkaana edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Palveluntarjoajan hyväksymää tunnistautumismenettelyä.

2.2 Palveluntarjoajan oikeudet
Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä ja/tai hyväksyä Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet.

2.3 Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään.
3. Palvelun tuottaminen ja käyttö
3.1 Asiakkaan tiedot
Asiakkaan luovuttaessaan tietoja Palveluun, suostuu Asiakas siihen että kyseisiä tietoja käytetään palvelun tuottamiseen Blogi.fi-rekisteriselosteen mukaisesti.

3.2 Palvelun tuottaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen.

3.3 Palvelun käyttö
Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Rajoittamatta Asiakkaalle muualla näissä käyttöehdoissa asetettuja velvollisuuksia. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse palveluntarjoajan tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

3.4 Asiakkaan Palveluun toimittama aineisto
Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella. Asiakas vastaa Palvelun kautta Palveluntarjoajalle, toisille Asiakkaalle taikka kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa myös erityisesti siitä, että hänen toimittamissaan valokuvissa ei esiinny muita henkilöitä kuin hän itse tai Asiakas on saanut luvat valokuvien toimittamiseen kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, tai Palveluntarjoajalla on muutoin syytä epäillä, että Asiakas on toimittanut tällaista aineistoa Palveluntarjoajille taikka Palveluntarjoajalle on Asiakasta kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää materiaalin käyttö tai estää Asiakkaalta Palvelun käyttö pysyvästi tai väliaikaisesti. Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Asiakas on lähettänyt Palveluun tai luonut Palvelussa. Asiakkaan Palveluntarjoajalle tässä myöntämä oikeus kattaa Asiakkaan lähettämän tai Palvelussa luoman aineiston yllämainitun käytön paitsi Palvelussa myös Palvelun esittely- ja promootiotilaisuuksissa sekä yhteistyökumppanien palveluissa.

3.5 Palvelun ylläpitäminen
Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Asiakkaan käytettävissä. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.
4. Tietosuoja
4.1 Asiakkaan tietojen käsittely
Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön sekä Rekisteriselosteen mukaisesti.

4.2 Asiakkaan tietojen suojaaminen
Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Asiakkaan tietoihin tai kommunikaatioon, mutta ellei palvelukohtaisesti ole nimenomaisesti erikseen muuta ilmoitettu, Palveluntarjoaja ei voi kuitenkaan taata Palvelun tietoturvaa tai sen tasoa. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. Palveluntarjoajat sekä verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.
5. Sopimuksen päättyminen ja Palvelun keskeytyksen seuraukset
5.1 Irtisanominen ja sopimuksen päättyminen
Asiakas ja Palveluntarjoaja voivat irtisanoa sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti tai Palveluntarjoajan verkkopalvelussa tälle osoiteteussa paikassa. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä irtisanominen sähköpostitse asikkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajalla on oikeus irtosanoa Asikkaan Palvelu ilman irtisnomisajan noudattamista, jos:
5.1.1. Asiakas rikkoo tai epäillään rikkovan sopimusehtoja
5.1.2. Asiakkaan tekemistä toimista on tai epäillään olevan haittaa Palveluntarjoajalle tai Palvelulle
5.1.3. Asiakas on laiminlyönyt Palveluntarjoajan tai muun Palveluntarjoajan erääntyneen saatavan
5.1.4. on syytä epäillä, että Asikas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan
5.1.5. Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteentoista (12) kuukauteen
Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.
5.2 Maksujen palauttaminen
Sopimuksen päättyessä tai palvelun keskeytyksen yhteydessä Palveluntarjoaja ei palauta Asiakkaalle mitään maksuja Palvelusta, sen kautta ostetuista tuotteista ja palveluista tai siihen sisältyneistä etumaksuista tai osto-oikeuksista. palvelussa mahdollisesti esiintyvien vikatilanteista tai huoltotoimenpiteistä johtuvista käyttökatkoista ei ole Palveluntarjoajalla korvaus tai hyvitys velvollisuutta.

5.3 Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen
Palveluntarjoaja on velvollinen maksamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta näiden käyttöehtojen vastaisella tuottamuksellisella toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttamistaan, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka Asiakas on maksanut palvelun tai sen osan käytöstä. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5.4 Palveluntarjoajan vahingonkorvausten rajaukset
Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) tai virheellisen sisällön Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään korvaa Asiakkaan, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Sulake Dynamoidilla ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä.

5.5 Vahingonkorvauksen vaatiminen
Vahingonkorvausta on vaadittava palveluntarjoajalta korvausvaatimuksen menettämisen uhalla kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.
6. Maksut ja laskutus
6.1 Palvelusta maksettavat maksut
Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle Palvelun maksullisten osioiden käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla. Palveluntarjoaja voi käyttää Palvelun käytöstä johtuvien maksujen perimiseen kolmansien osapuolien kuten matkapuhelinoperaattorien laskutuspalveluita. Näissä tapauksissa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan kyseisten kolmansien osapuolten (esimerkiksi matkaviestinoperaattorin) ja Asiakkaan välisissä sopimuksissa määriteltyjen laskutuskausien ja -ehtojen mukaisesti ellei Palvelun yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

6.2 Hinnanmuutokset
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.
7. Muut ehdot
7.1 Sopimuksen siirtäminen
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

7.2 Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa.

7.3 Ylivoimainen este
Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

7.4 Käyttöehtojen muutokset
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai/ja Palvelun verkkosivuilla. Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.
Laadukkaat web-hotellipalvelut
Toteutus SJR Host. Kopiointioikeus SJR Host 2004-2020.